KLAUZULA INFORMACYJNA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest „EXTRADENT” PIOTR CICHOŃ z siedzibą 01-460 Warszawa ul. Górczewska 228a lok U8 tel. 605 170 238, e-mail: biuro(małpa)extradent.com.pl

Podmiot leczniczy administruje danymi na potrzeby realizacji usług medycznych przez NZOZ EXTRADENT PIOTR CICHOŃ.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych (IOD) w „EXTRADENT” PIOTR CICHOŃ jest Pani Anna Zacheja, e-mail: daneosobowe(małpa)extradent.com.pl

Z IOD można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy powyższego rozporządzenia.

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie podpisanych przez Państwa zgód i upoważnień, obowiązujących przepisów prawa (w tym z zakresu opieki zdrowotnej i polityki finansowej), zawartych umów.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji świadczeń medycznych i płynnego funkcjonowania jednostki mogą być przekazywane następującym grupom odbiorców:

  1. Innym podmiotom leczniczym współpracującym z „EXTRADENT” PIOTR CICHOŃ, w zakresie zawartych umów i porozumień, w celu zapewnienia ciągłości leczenia m.in. w zakresie wykonania niezbędnych badań diagnostycznych, terapeutycznych, konsultacji medycznych, realizacji prac protetycznych i ortodontycznych

  2. Osobom upoważnionym przez Państwa do zasięgania informacji o Państwa stanie zdrowia, uzyskiwaniu kopii dokumentacji medycznej, upoważnionych do odbioru innych dokumentów.

  3. Jednostkom administracji publicznej w zakresie uregulowanym w przepisach

  4. Dostawcom oprogramowań technicznych, usług teleinformatycznych, firmom pocztowym w zakresie przesyłania tradycyjnej informacji pocztowej, w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych zadań

  5. Dostawcom usług prawnych, księgowych, zarządczych w zakresie niezbędnym do realizacji polityki finansowej firmy

  6. Innym instytucjom, którym obowiązek przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zależny od przeznaczenia ich udostępnienia.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każdemu z Państwa w związku z przetwarzaniem przez „EXTRADENT” PIOTR CICHOŃ danych osobowych przysługują następujące prawa:

Szczegółowe informacje o sposobie, możliwości i terminie skorzystania z powyższych praw opisane są w Procedurze realizacji przysługujących praw RODO, lub udziela ich Inspektor Ochrony Danych.

Obowiązek podania danych

Podejmując dobrowolną decyzję o leczeniu w naszej jednostce na podstawie obowiązujących przepisów prawa zobowiązani jesteśmy do ustalenia Państwa tożsamości.

Konsekwencją nie podania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości umówienia wizyty lub realizacji świadczenia medycznego.

Anna Zacheja

Inspektor Ochrony Danych